Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning

26. januar 2018

Høringsfrist 21.02.2018

Fristen er utløpt

Direktoratet for e-helse sender utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning på høring. Høringen er et resultat av forespørsler fra helse- og omsorgstjenesten om funksjonalitet for å kunne motta informasjon om resultatet av vurdering av mottatt henvisning.

Direktoratet mener at denne standarden dekker dette behovet, og at den understøtter pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften i at henvisende instans skal få samme informasjon som pasienten i forbindelse med vurdering av en henvisning mottatt i spesialisthelsetjenesten.

Direktoratet ber om at høringsinstansene spesielt gir tilbakemelding på om:
• status på vurdering av henvisningen er dekkende
• denne standarden skal ha krav til sending og mottak av pdf-vedlegg

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling