Bedre datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet

11. april 2019

Høringsfrist 26.04.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag om strengere krav til datakvalitet ved rapportering av NPR-melding. Meldinger som ikke tilfredsstiller visse krav foreslås avvist. Helsedirektoratet sier de foreslår innføring trinnvis med varsling i god tid.

Norsk pasientregister er den sentrale kilden til styringsinformasjon for spesialisthelsetjenesten og benyttes i tillegg til en rekke andre formål. God datakvalitet er en forutsetning for å oppfylle registerets formål og nytteverdi og Riksrevisjonen har ved flere anledninger påpekt at dårlig kvalitet på medisinsk koding gir mulighet for mange feil i helsestatistikken og har negative konsekvenser for styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten. Det har også oppstått feil i besøkshistorikken i kjernejournal og i styringsinformasjon på grunn av dårlig datakvalitet på behandlingssted og tvang og ventetider er andre eksempler hvor dårlig kvalitet kan medføre feil i styringsinformasjon.

 

Formålet med nye krav og tjenester er å bidra til bedre kvalitet ved registrering, koding og rapportering. Bedre kvalitet på innrapporterte data vil bidra til:

  • å redusere rapporterende enheters arbeid med å håndtere tilbakemeldte feil
  • å gi en mer effektiv produksjon av registerdata
  • en bedre kvalitet på leveranser fra Helsedirektoratets registertjenester
  • at pasienter finner færre feil ved innsynstjenester
  • frigjøre kapasitet i våre verdikjeder til verdiøkende oppgaver fremfor feilretting

 

Helsedirektoratet ønsker å styrke arbeidet med egenkontroll og kvalitetssikring av data før oversending til Helsedirektoratet ved å tilby en test og valideringstjeneste som understøtter de kommende kravene til rapportering.

 

Høringen er særlig relevant for de regionale helseforetakene, som rapporterer fra spesialisthelsetjenesten.

 

Test og valideringstjenester innføres fra oktober 2019, og nye krav til rapportering innføres gradvis fra februar 2020.

 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/bedre-datakvalitet-ved-rapportering-til-helsedirektoratet#høringsutkast

 

Saksbehandler

Eirik Arnesen | Medisinsk fagavdeling