Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

03. september 2019

Høringsfrist 22.10.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til endringer i akuttmedisinforskriften, samt flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten på høring.

 

HOD foreslår følgende endringer:

  • forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
  • forskrift 27. juni 2019 nr. 923 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
  • forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits, inkludert vedlegg II
  • forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger
  • forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og - forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

 

Endringsforslagene i akuttmedisinforskriften omhandler bestemmelsen om kravet til bakvakt og bestemmelsen som åpner for at fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravene til kompetanse.

 

Endringsforslagene i de andre forskriftene har blant annet sammenheng med forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som trådte i kraft i 2017 og legers rettigheter etter EØS-regelverket. Endringene i disse forskriftene innebærer en tydeliggjøring av gjeldende rett.

 

Det redegjøres for endringsforslag i akuttmedisinforskriften samt endring av merknad B9 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege kapittel 2. I kapittel 3 redegjøres for endringsforslag i de andre forskriftene. Økonomiske og administrative konsekvenser framgår av kapittel 4, og forslag til endringer framgår av kapittel 5.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-akuttmedisinforskriften-og-flere-forskrifter-som-gjelder-allmennlegetjenesten/id2665969/

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 22. oktober 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

 

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv