Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

03. september 2019

Høringsfrist 22.10.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til endringer i akuttmedisinforskriften, samt flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten på høring.

 

HOD foreslår følgende endringer:

  • forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
  • forskrift 27. juni 2019 nr. 923 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
  • forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits, inkludert vedlegg II
  • forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger
  • forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og - forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

 

Endringsforslagene i akuttmedisinforskriften omhandler bestemmelsen om kravet til bakvakt og bestemmelsen som åpner for at fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravene til kompetanse.

 

Endringsforslagene i de andre forskriftene har blant annet sammenheng med forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som trådte i kraft i 2017 og legers rettigheter etter EØS-regelverket. Endringene i disse forskriftene innebærer en tydeliggjøring av gjeldende rett.

 

Det redegjøres for endringsforslag i akuttmedisinforskriften samt endring av merknad B9 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege kapittel 2. I kapittel 3 redegjøres for endringsforslag i de andre forskriftene. Økonomiske og administrative konsekvenser framgår av kapittel 4, og forslag til endringer framgår av kapittel 5.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-akuttmedisinforskriften-og-flere-forskrifter-som-gjelder-allmennlegetjenesten/id2665969/

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 22. oktober 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

 

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv