Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S

14. mai 2019

Høringsfrist 02.06.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til en eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S.

Forskningsrådet har avholdt møter om Plan S med instituttsektoren. I denne prosessen har det framkommet ulike synspunkter på eventuell justering av indikatoren, men to forhold synes det å være bred enighet om:

  • Publiseringsindikatoren – og ikke minst det apparatet som er bygd opp rundt den – har tjent norsk forskning godt. Forskningsrådet har fått NPU og de nasjonale fagrådene som arenaer for å diskutere hva som er gode publiseringskanaler og hva som er god kvalitetssikring av forskning. De har kanalregisteret ved Norsk senter for forskningsdata (NSD) bl.a. som bolverk mot røvertidsskrifter, og ikke minst har de fullstendig dokumentasjon av publiseringsaktiviteten i forskningsinformasjonssystemet Cristin. Dette apparatet må tas vare på og utnyttes i overgangen til åpen publisering.
  • Det er viktig med involvering av berørte aktører før beslutning om eventuell justering av publiseringsindikatoren tas.

 

Dette er synspunkter som også Kunnskapsdepartementet deler. Kunnskapsdepartementet sender derfor på høring de tre alternativene for publiseringsindikatoren de etter prosessen omtalt over vurderer som de mest realistiske.

 

Hensikten med høringen er å se på tre alternativer for publiseringsindikatoren:

  1. Fortsette med dagens indikator uendret.
  2. Fortsette med dagens indikator uendret, i kombinasjon med en egen indikator som belønner åpen publisering, enten på begge nivåer eller bare på nivå 2.
  3. Beholde nivå 2, men midlertidig sette uttelling lik nivå 1 i en overgangsperiode.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-eventuell-justering-av-publiseringsindikatoren-i-lys-av-plan-s/id2640954/?expand=horingsnotater

 

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling