Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S

14. mai 2019

Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S

Legeforeningen takker Kunnskapsdepartementet for et grundig arbeid.

Legeforeningen mener prinsipielt at forskningsresultater skal være tilgjengelig for alle og vil støtte tiltak som fremmer dette. Dessverre åpner ingen av de nevnte tre alternativene for kun å belønne full åpenhet for all forskning. Den økonomiske uttellingen ved å publisere i lukkede tidsskrift med høy prestisje opprettholdes av hvordan den norske publiseringsindikatoren er organisert i dag og dette er uheldig. Publiseringsplattformer må ta hensyn til finansieringskildene for forskning for å imøtekomme forventningene fra pasienter, pårørende og helsepersonell.

Legeforeningen anerkjenner at det er kryssende hensyn som gjør saken svært kompleks. På den ene siden er akademisk prestisje tett knyttet opp mot å publisere i tidsskrift med høy impact factor, og forskere og forskningsinstitusjonene etterstreber å publisere i høyt anerkjente – og ofte lukkede – tidsskrift.  På den andre siden er fri tilgang til forskningsresultater helt avgjørende for utvikling av helsenæringen, for innovasjon og for utvikling av ny teknologi og nye behandlingsmetoder. OECD har påpekt at Norge ikke klarer å fullt ut hente potensialet som ligger i innovasjon, til tross for at Norge satser store deler av offentlige ressurser på helseforskning. 

Som lege er fri tilgang til forskningsresultater innen eget fagfelt helt nødvendig for å yte optimal pasientbehandling. En videreføring av den praksis som i dag er fundamentert i den norske publiseringsindikatoren vil i liten grad komme pasienter og pårørende til gode.

Legeforeningen støtter alternativ 2

Legeforeningen mener alternativ 2 er en akseptabel løsning. Alternativ 2 vil gi uttelling for åpen publisering uavhengig av publiseringsindikatoren og kan fungere i en overgangsfase dersom det viser seg at de krav og insentiv som allerede er på plass for åpen publisering ikke er nok for å få til det ønskede skiftet. Et eget insentiv for åpen publisering kan på sikt bidra til å løfte åpne tidsskrift med hensyn til kvalitet, slik at disse får en bedre representasjon i dagens indikatorsystem.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær

Kari Jussie Lønning             
fagdirektør
 
 

       
Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling