Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

21. mai 2019

Høringsfrist 06.08.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker. Forslaget er utarbeidet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra departementet.

Departementet foreslår også en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hjemmelen skal også omfatte forskrifter som på enkelte punkter fraviker reglene om menerstatning i i skadeserstatningsloven. 

 

I dag benyttes forskrift om menerstatning ved yrkesskade (herunder invaliditetstabellen) ved beregning av menerstatning ved pasientskader. Varig medisinsk invaliditet fastsettes enten ved at det vises direkte til tilstander som er regulert i invaliditetstabellen eller med grunnlag i en sammenligning med tilstandene som er regulert i invaliditetstabellen. Formålet med forskriften er å sikre likebehandling ved saksbehandling av tilnærmet like erstatningskrav og forutberegnelighet for erstatningssøkerne. Forskriften er i utgangspunktet utformet med tanke på tilstander som kan oppstå ved yrkesskader. Den er derfor ofte mangelfull og ikke helt treffende ved utmåling av menerstatning i pasientskadesaker. 

 

Departementet foreslår en endring i pasientskadeloven § 4 som gir departementet hjemmel til å fastsette den nye forskriften. Forslag til endringer i kursiv: 

"§ 4 Andre erstatningsregler 

For tapsutmåling, skadelidtes medvirkning mv. gjelder lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning og alminnelige erstatningsrettslige regler. Erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art etter skadeserstatningsloven § 3-5 og tap under 10.000 kroner erstattes likevel ikke etter loven her. Departementet kan gi forskrifter om beregning av menerstatning i pasientskadesaker som utfyller eller avviker fra reglene i skadeserstatningsloven § 3-2. 

Skader som faller inn under dekningsområdet til lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 10 kan ikke kreves erstattet etter loven her. 

Loven er ikke til hinder for at erstatningskrav gjøres gjeldende overfor andre enn Norsk Pasientskadeerstatning. Krav som kan fremmes etter loven her, kan likevel ikke fremmes mot staten, regionale helseforetak, helseforetak, fylkeskommuner og kommuner. Regress kan bare kreves mot den som selv har voldt skaden forsettlig eller som har unnlatt å betale tilskudd etter § 8." 

 

Departementet ber om merknader til forslag om endringer i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader.

 

Helse- og omsorgsdepartementet ber spesielt om merknader til bestemmelsen i forskriftsutkastet § 4 andre ledd om beregningsmåten ved flerskader. NPE foreslår at den medisinske invaliditeten som pasientskaden gir skal fastsettes uavhengig av andre skader eller sykdommer (separasjonsprinsippet). Forslaget avviker fra gjeldende rett. Høyesterett har fastsatt at menerstatning i flerskadetilfellene skal utmåles etter differanseprinsippet.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endring-i-pasientskadeloven-og-ny-forskrift-om-menerstatning-ved-pasientskadesaker/id2645703/?expand=horingsbrev

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen

  1. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv