Forslag til endringer i bioteknologiloven

22. mai 2019

Høringsfrist 01.08.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i bioteknologiloven. Det foreslås endringer i reglene om assistert befruktning, forenklinger av reguleringene av prediktive genetiske undersøkelser i helsetjenesten og genterapi, en tydeliggjøring av forbudet mot å teste andre ved genetiske selvtester og en presisering av bioteknologilovens virkeområde for forskning som bruker genetiske undersøkelser.

 

 

En kort oppsummering av endringsforslagene følger under:

  • Revidere retningslinjene for donasjon slik at det settes begrensninger for bruk av donorsæd til antall familier per donor, ikke antall barn per donor.  Departementet foreslår også forskriftsendringer som presiserer at inseminasjon ikke telles med som bruk av de tre offentlige forsøkene med assistert befruktning.
  • Lavere aldersgrense for når barn skal få vite hvem donor er (fra 18 til 15 år) og en plikt for foreldre til å informere barnet om at det er blitt til ved sæddonasjon.
  • Felles retningslinjer for vurdering av assistert befruktning, en øvre aldersgrense for assistert befruktning, at alle søkere må legge frem en politiattest i form av barneomsorgsattest og at behandlende lege kan innhente en tilrådning fra en annen offentlig instans i tilfeller der det er tvil om søkernes omsorgsevne.
  • Kvinner som av medisinske årsaker blir infertile i ung alder også skal ha rett til å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev.
  • Endre bioteknologiloven slik at reguleringen av lagringstid for befruktede egg blir mer fleksibel, og foreslår en klarere regulering av bruk av lagrede befruktede egg som er befruktet med donorsæd i tilfeller der kvinnen har fått ny samboer eller ektefelle. 
  • endringer i bioteknologiloven som skal forenkle dagens regulering av prediktive genetiske undersøkelser i helsetjenesten.  
  • Presisering av om det er straffbart å teste andre, ved at dette ikke gjelder privatpersoner som gjør dette på vegne av og etter samtykke fra den opplysningene gjelder.
  • Presisere bioteknologilovens virkeområde for forskning som bruker prediktive genetiske undersøkelser. 
  • Oppheve vilkåret om at genterapi bare kan benyttes til alvorlige sykdommer. Kravet om skriftlig samtykke før behandling med genterapi videreføres.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-bioteknologiloven/id2645292/

 

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv