Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

25. juni 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c. Bestemmelsen åpner for innsyn i, eller tilgjengeliggjøring av taushetsbelagte opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller egen læring i tilfeller hvor helsepersonell tidligere har ytt helsehjelp til pasienten. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger etter bestemmelsen.

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringene for å forenkle helsepersonells adgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring. Dette vil typisk gjelde der helsepersonellet ønsker å få avklart om de vurderingene og tiltakene som ble gjort, var riktige. HOD skriver at det vil være et gode for pasientene at helsepersonell stadig lærer og kan kvalitetssikre sine vurderinger.

 

Departementet foreslår å fjerne kravet til at helsepersonell må anmode om å få

opplysninger om en pasient vedkommende tidligere har ytt helsehjelp til. Helsepersonell vil dermed på vanlig måte kunne søke opp opplysninger i tidligere pasienters journal, for

kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring. Det vil fortsatt være et lovkrav at det finnes oversikt (logg) over hvem som har hentet fram opplysninger fra pasienters journaler og at denne oversikten kan gjøres tilgjengelig for pasienten.

 

Departementet ber særlig om innspill på om det er behov for flere krav til dokumentasjon knyttet til tilgjengeliggjøring av opplysninger etter helsepersonelloven § 29 c, enn hva som følger av øvrig lovverk. Departementet skriver at de også vil vurdere om det er behov for flere lov- eller forskriftsendringer knyttet til læringsarbeid og kvalitetssikring i helsetjenesten. Slike eventuelle forslag til regelverksendringer vil på vanlig måte bli sendt på offentlig høring.

 

Les mer i vedlagte dokumenter og på høringssidene til Helse- og omsorgsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-helsepersonelloven--29-c--enklere-tilgang-til-helseopplysninger-for-kvalitetssikring-av-helsehjelp-og-egen-laring/id2661252/

 

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv