Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

17. april 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Departementet har sendt forslag til endringer i spesialistforskriften om fraværsregler i LIS1 og refusjonsrett for leger i vikariater i fastlegepraksis på høring. Det foreslås også fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter.

Departementet har sendt forslag til endringer i spesialistforskriften om fraværsregler i LIS1 og refusjonsrett for leger i vikariater i fastlegepraksis på høring. Det foreslås også fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter.

 

Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del

Dagens regulering av hvordan fravær skal beregnes under spesialistutdanningens første del (LIS1), medfører at leger fort står i fare for å overskride fraværsgrensen dersom de får behov for noe fravær ut over full ferie. Samtidig vil et for høyt fravær kunne gå på bekostning av legens utbytte av utdanningen og oppnåelsen av læringsmålene under utdanningens første del, der en rekke læringsmål skal oppnås innenfor begrenset tid ved to forskjellige typer tjenestesteder.

 

Departementet foreslår endring i spesialistforskriften som medfører at det ikke skal gjøres fratrekk for lovfestet eller tariffestet ferie, verken ved beregningen av utdanningstid under utdanningens første del eller under utdanningens resterende del. Departementet foreslår i tillegg at det ikke skal gjøres fratrekk ved ytterligere fravær på inntil tolv dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten og inntil seks dager av tjenestetiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten under utdanningens første del. Forslaget medfører at rammen for fravær som skal telle med som del av utdanningstiden ut over lovfestet og tariffestet ferie utgjør til sammen 18 dager. Det innebærer at rammen for fravær under utdanningens første del utvides med om lag 14 dager.

 

Fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter

Ved opprettelse av nye spesialiteter vil det være ønskelig så snart som mulig å få godkjent en viss andel spesialister i de nye spesialitetene. Det vil være ønskelig både for snarest mulig å ivareta de tjenestebehovene de nye spesialitetene skal dekke og for at leger som påbegynner spesialisering i de nye spesialitetene skal kunne får veiledning og supervisjon av godkjente spesialister i de nye spesialitetene. Behovet for en overgangsordning for spesialistgodkjenning er aktualisert ved at den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin er innført fra 1. mars 2019.

 

Departementet foreslår en endring i spesialistforskriften som medfører at det innføres en overgangsordning for spesialistgodkjenning ved innføring av nye spesialiteter. Forslaget innebærer at det ved innføring av nye spesialiteter åpnes for en tidsavgrenset adgang for Helsedirektoratet til å gi leger som allerede er spesialister i en annen spesialitet spesialistgodkjenning i den nye spesialiteten, uten at alle krav til hvordan spesialistutdanningsløpet skal gjennomføres må være oppfylt.

 

Trygderefusjon for leger i vikariater (uten gjennomført turnus/første del av spesialistutdanningen)

Det har oppstått behov for å endre dagens regelverk for at det skal kunne ytes trygderefusjon til leger som tiltrer vikariater som fastleger og lege i kommunalt organisert legevakt uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del. Departementet mener det er viktig å stille kvalitetskrav både til fastlegeordningen og legevakttjenesten. Dette må likevel ikke være til hinder for rekruttering av leger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Departementet foreslår endringer i forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Endringene innebærer for det første at det kan ytes trygderefusjon til leger som tiltrer vikariater som fastleger uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del. For det andre åpner endringene for at det enkelt skal kunne ytes trygderefusjon til vikarer i legevakt fra andre EU/EØS-land med yrkeserfaring tilsvarende turnus eller spesialistutdanningens første del.

 

Sekretariatet ber om innspill til alle tre forslag. Vi ber de interne høringsinstansene særlig å kommentere om krav til pasientsikkerhet i vikariater i allmennpraksis/legevakt ivaretas ved den foreslåtte reguleringen av trygderefusjon for leger uten LIS 1.

 

Merk at det er kort høringsfrist da forskriftsendringene må vedtas før sommeren i forbindelse med ferieavvikling i fastlegeordningen (forslaget om endring av trygderefusjonsreglene).

 

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-spesialistforskriften-og-forskrift-om-trygderefusjon-for-leger-m.v/id2642064/

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv