Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

09. april 2019

Høringsfrist 14.05.2019

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Forskriften er ment å sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men at den samtidig gir rom for lokal tilpasning og utvikling.

Departementet skriver at det er et stort behov for å styrke og videreutvikle kompetansen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene, og da særlig styrking av klinisk breddekompetanse i kommunene hvor sykepleierne har en viktig plass i tjenestene som tilbys.

 

Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet, hvor representanter fra tjenestene og universitets- og høyskolesektoren har deltatt. Utviklingen av selve forskriften har vært et samarbeid mellom Helsedirektoratet og RETHOS-sekretariatet.

 

Innretningen i masterutdanningen skal innrettes mot de samlede behovene i tjenestene, både til innbyggere med akutt og kronisk sykdom, innen somatikk, psykisk helse og rus, forebygging, og behandling og oppfølging av alle innbyggere fra dem med lettere/enkeltstående sykdommer til eldre med store sammensatte behov.

 

Departementet skriver at kandidaten skal ha kjennskap til følgende områder etter endt utdanning:

  • Kliniske undersøkelser og behandling.
  • Pasientopplæring og veiledning,
  • Fagutvikling.
  • Faglig koordinering og ledelse.

 

Kunnskapsdepartementet ber særlig om vurdering av om innholdet er i tråd med behovene for kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester. De ønsker også tilbakemeldinger på eventuelle mangler, og om innholdet fremstår som gjennomførbart innenfor rammene av utdanningen. Det listes opp 14 spørsmål i høringsbrevet som ønskes særlig besvart.

 

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-til-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie

 

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv