Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning

02. mai 2019

Høringsfrist 16.06.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartement har sendt på høring forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale retningslinjer for.

Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til retningslinje og senere skal revidere den. Programgruppene består av representanter fra utdanningene, tjenestene og studentene. Hver programgruppe har vært i dialog med relevante brukergrupper og tjenester om innholdet i retningslinjene.

 

De nasjonale retningslinjene skal utformes i tråd med:

  1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
  2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
  3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
  4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
  5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk

 

Retningslinjene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Arbeidet med utvikling av retningslinjene er organisert som en del av RETHOS.

 

Paramedisinere samarbeider tett med leger innenfor flere spesialiteter. Høringen handler om hva en paramedisiner skal kunne, bl.a. å vurdere behovet for akutt helsehjelp, behandle sykdom og skade. Utdanningen skal sikre at kandidatene kan håndtere pasienter med komplekse og sammensatte tilstander. Paramedisinere praktiserer sitt fag hovedsakelig utenfor sykehus i ambulansetjenesten, men også i andre deler av helsetjenesten som medisinsk nødmeldetjeneste, akuttmottak, legevakt m.m. Kandidatene skal gjennomgå praksisstudier både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

 

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. I den forbindelse ber Kunnskapsdepartementet om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov til tilrettelagte tjenester er ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.

 

Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammene for utdanningen. Videre ber departementet høringsinstansene også vurdere hvorvidt beskrivelsen av praksisstudiene er hensiktsmessig.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-paramedisin/id2640257/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2024.04.2019&utm_content=Utdanning%20og%20Nye%20h%C3%B8yringar&expand=horingsnotater

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling