Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

06. mars 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om offentlige organers ansvar for bruk av tolk. Lovforslaget er en oppfølging av Tolkeutvalgets utredning i NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor – Et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Utvalget foreslo mer enn 70 tiltak for å bedre kvaliteten på feltet. Opprettelsen av en egen tolkelov var et av de foreslåtte tiltakene.

Departementet skriver at hovedmålet med loven er å bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste gjennom å tydeligere regulere offentlige organers ansvar. Loven skal også sikre at tolkene som benyttes holder en faglig forsvarlig standard.

 

Lovforslaget inneholder bl.a. bestemmelser om plikt til å bruke tolk, krav om bruk av kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, taushetsplikt og habilitet. Forslaget omtaler også retningslinjer for bestilling av tolk, god tolkeskikk, opprettelse av et Nasjonalt tolkeregister, statsautorisasjonsordningen for tolker og gebyr.

 

Loven skal gjelde for alle offentlige organer som bestiller og benytter tolk. Loven gjelder også for private rettssubjekter som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Loven gjelder tolking mellom norsk og andre språk, inkludert samiske språk. Loven gjelder ikke tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde.

 

Plikten som foreslås er todelt. Første del omhandler en plikt til å benytte tolk som følger særlovgivningen. Andre del omhandler plikt til å benytte tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste. Departementet oppfordrer offentlige organer som er i kontakt med personer som ikke kan norsk til å vurdere å bruke tolk.

 

Vedlagt høringsdokumentene er en rapport fra Agenda Kaupang og Oslo Economics om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven.

 

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2626660/?expand=horingsnotater

 

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv