Forslag til ny barnevernslov

12. april 2019

Høringsfrist 10.05.2019

Fristen er utløpt

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag om ny barnevernslov. Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernutvalgets innstilling er også fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018 med styrking av barns medvirkning. Forslaget som er sendt på høring bygger videre på disse endringene.

 

Departementet skriver at grunnstammen av dagens lov er foreslått videreført med mindre endringer. Målet er å få en enklere og mer tilgjengelig lov som er tilpasset dagens samfunn. Departementet viser til at et gjennomgående hensyn for forslaget er at barnevernet skal bygge på de ressursene som finnes rundt barnet, med iverksettelse av tiltak som er tilpasset barnet og familiens behov, og som ivaretar viktige relasjoner for barnet.

 

Departementet foreslår bl.a. endringer rundt følgende temaer:

  • Sentrale krav for forsvarlig saksbehandling.
  • Klarere og mer tilgjengelige tvangsbestemmelser.
  • Styrket barneperspektiv.
  • Et mer tidsriktig regelverk.
  • Økt vekt på forebygging og tidlig innsats.
  • Bedre rettssikkerhet for barn og foreldre.

 

Les mer på Barne- og likestillingsdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv