Forslag til ny tekst om definisjon av habilitering og rehabilitering i Helsedirektoratets veileder

03. juni 2019

Høringsfrist 10.06.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Helsedirektoratet har invitert Legeforeningen til å komme med innspill på utkast til revidert tekst i veileder om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator. Invitasjonen er sendt til organisasjoner og tjenester som deltok i referansegruppen som utarbeidet veilederen i perioden 2013-2015.

Bakgrunnen for invitasjonen er at definisjonen av habilitering og rehabilitering ble endret med virkning fra 1.mai 2018. Helsedirektoratet har nå laget et utkast til ny tekst som skal samsvare med den nye definisjonen. Helsedirektoratet skriver de er opptatt av å utdype definisjonen i veilederen slik at den fremstår enhetlig og tydelig for brukere, tjenestene og andre relevante aktører. De ber derfor om konkrete innspill til utkastets innhold og formuleringer.

 

Legeforeningen besvarte høringen om endring av forskriften om habilitering og rehabilitering i november 2017. Den gang skrev foreningen at vi ikke var fornøyde med definisjonen og forslaget ble oppfattet som langt og vidtfavnende, og dermed ikke etablerer en utvetydig begrepsforståelse av habilitering og rehabilitering. Det ble også gitt tilbakemelding om at habilitering og rehabilitering bør defineres hver for seg, i tråd med høringsbrevets omtale av praksis i Danmark og WHO. Legeforeningens høringsuttalelse kan leses her: https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/endring-av-forskrift-om-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator-3/hoeringsuttalelse/

 

Les mer om forslaget til definisjon i vedlagt notat fra Helsedirektoratet.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling