Forslag til veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest

02. juli 2019

Høringsfrist 20.08.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet opplyser at formålet med veilederen er å gi informasjon og anbefalinger om helse- og omsorgstjenestetilbudet til arrestanter i politiarrest. Veilederen beskriver sentrale ansvarsforhold og gir spesifikke råd knyttet til særlige utfordringer.

 

Målgruppene for denne veilederen er helsepersonell ansatt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og i helseforetakene.

 

Veilederen omtaler i første kapittel helse- og omsorgstjenester til personer i politiarrest (1). Deretter følger et kapittel med vekt på samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og politiet om helsehjelp til arrestanter (2). Det siste kapitlet omtaler spesielle helseutfordringer som arrestanter kan ha (3).

 

Det er ingen særskilt lov eller forskriftsregulering av økonomiske forhold vedrørende arrestanter. Det betyr at det er de ordinære reglene som gjelder også når det gjelder finansiering. Arrestanten skal som hovedregel betale egenandel for besøk hos fastlegen, ved legevakten eller ved eventuell behandling i spesialisthelsetjenesten.

 

Helsedirektoratet opplyser om at resultater fra mange undersøkelser av helsetilstanden til innsatte i fengsler viser en betydelig overhyppighet av somatiske og psykiske sykdommer og lidelser og rusmiddelproblemer. Fordi mange av de som settes i fengsel har vært innom arrest, er det grunn til å anta at mange arrestanters helsetilstand er vesentlig dårligere enn gjennomsnittsbefolkningen. I politiarrest er følgende helsemessige problemstillinger hyppig forekommende:

 

  • Abstinensreaksjoner fra alkohol og/eller illegale rusmidler
  • Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Akutte skader mot hode, kropp og tenner
  • Depresjoner, selvskading, angst, personlighetsforstyrrelser, nevroutviklingsforstyrrelser, psykoser, psykisk utviklingshemming mv.
  • Smittsomme sykdommer som hepatitter og hiv-infeksjon
  • Diare og oppkast
  • Kroniske lidelser som diabetes, astma, hjertelidelser

 

Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemelding på om dokumentets innhold oppleves som tilstrekkelig nyttig, og om det er det andre emner/problemstillinger som bør omtales.

 

Les mer om høringen i notatet fra Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling