Høring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

19. desember 2019

Høringsfrist 11.02.2020

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oppnevnte 18. mars 2018 et offentlig utvalg ledet av professor Jon Magnussen. Utvalget skulle gjennomgå, og eventuelt foreslå en revisjon av, dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Utvalget leverte sin utredning med forslag til ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene til helseministeren. HOD har sendt denne utredningen på høring.

Det samlede forslaget til modell gir en omfordeling i forhold til beløpene i Prop. 1 S (2018–2019). Samlet omfordeles 316 millioner kroner, som av dagens bevilling utgjør 0,32 prosent. I forslaget til modell har utvalget lagt stor vekt på at modellen skal være tydelig, forutsigbar og ha høy grad av legitimitet i sektoren. Utvalget har foreslått endringer i inntektsfordelingsmodellen som etter utvalgets mening gjør modellen bedre, og utvalget mener spesielt bruken av individdata i behovsanalysene har bidratt til en bedre modell.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 11. februar 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Marthe Helene Sandli | Samfunnspolitisk avdeling