Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv.

03. juli 2019

Høringsfrist 22.08.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-forskriften), forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Formålet er å få et bedre smittevern med kunnskap gjennom bedre oversikt over vaksinasjonsdekningen og smittsomme sykdommer i samfunnet. Bedre kunnskap vil kunne brukes til å forebygge utbrudd, antibiotikaresistens, infeksjoner i helsetjenesten og øke vaksinasjonsdekningen hos helsepersonell og i resten av befolkningen.


Kort oppsummert foreslår Departementet følgende endringer:

 

  1. Endringer i SYSVAK-forskriften for å få bedre oversikt over befolkningens vaksinasjonsstatus ved at alle vaksinasjoner skal registreres.
  2. Endringer i MSIS-forskriften for å få bedre data og bedre kunnskap om forekomst av smittsomme sykdommer. Departementet foreslår i høringsnotatet å legge til rette for å få oversikt over antall og hvilke tester som tas ved mikrobiologiske laboratorier. Departementet mener dette vil gi nødvendig kunnskap om bakgrunnen for økning i antallet positive tester som meldes inn til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Deler av endringen vil være ulike tiltak dersom økningen i antall innmeldinger skyldes utbrudd av smittsomme sykdommer eller at endringen skyldes økning i testaktiviteten eller andre mer tekniske forhold. Endringene blir beskrevet nærmere i kapittel 3.2.1 i vedlegget.
  3. En plikt for helsepersonell til å varsle om smittsom sykdom til mottakende helseinstitusjon ved overflytting av pasienter.
  4. Ny meldingsplikt for helsetjenesteassosierte infeksjoner til MSIS.
  5. Tilføye sykdom forårsaket av karbapenemase-produserende bakterier (KPB) på listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer. 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-forskrift-om-nasjonalt-vaksinasjonsregister-sysvak-forskriften/id2662132/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2027.06.2019&utm_content=H%C3%B8yringar

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 22. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv