Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. OBS: Kort frist!

04. desember 2019

Høringsfrist 15.12.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til endringer i folke­trygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. Departementet mener endringene skal bidra til å effektivisere forvaltningen og å skape en enklere hverdag for innbyggerne. 

 

Det foreslås regulert i enkelte bestemmelser i kapittel 5 at vilkår for rett til stønad etter den respektive bestemmelse er at tjenesteyter har direkte oppgjør. Dette innebærer at bruker må velge tjenesteyter som har direkte oppgjør for å få rett til stønad etter de aktuelle bestemmelsene i kapittel 5. Det innebærer videre at alle tjenesteytere som vil yte tjenester for trygdens regning etter kapittel 5, må ha direkte oppgjør. Det foreslås videre en ny bestemmelse i folketrygdloven kapittel 22, § 22-2a, som gir departementet hjemmel til å fastsette en plikt til å ha direkte oppgjør for leger som har fastlegeavtale med kommunen, fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen, og lege- og psykologspesialister som har avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  

 

HODs høringsnotat gjennomgår flere aspekter ved endringene, og lovendringene HOD foreslår er presentert i del 9 Forslag og er markert med kursiv i dokumentet. 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. desember 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv