Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT

15. august 2019

Høringsfrist 27.08.2019

Fristen er utløpt

EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner skal gjennomføres i norsk lov. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt forslag til gjennomføring av direktivet og tilhørende gjennomføringsrettsakter ut på offentlig høring.

KMD har, i samarbeid med Kulturdepartementet, utarbeidet et høringsnotat som skisserer tre mulige modeller for gjennomføring av de nye reglene i norsk rett; kun offentlig sektor, hele offentlig og hele privat sektor, eller hele offentlig sektor og deler av privat sektor. KMD sitt forslag til gjennomføring av EU-reglene tar utgangpunkt i at de skal gjelde for hele offentlig sektor, og deler av privat sektor.

 

Direktivet og gjennomføringsrettsaktene regulerer offentlige virksomheter, og vil gjennomføres full ut for offentlig sektor. Samtidig går KMD lenger enn direktivet i sitt forslag, og foreslår følgende:

  • De nye kravene også skal gjelde for virksomheter i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte (modell 2b). Dette omtales i høringsnotatet som forslag til modell/valg av modell for gjennomføring.
  • de 12 nye suksesskriteriene som følger av en oppdatering av WCAG-retningslinjene fra versjon 2.0 til 2.1 skal gjelde for alle virksomheter, også private virksomheter med 50 eller færre ansatte. Begrunnelsen er at dette er en oppdatering av allerede gjeldende retningslinjer.

 

KMD vil beslutte endelig valg av modell etter høringen.

 

Departementet tar sikte på å innføre regelendringene med virkning fra 1. juli 2020. Overgangsperioden er foreslått til 6 måneder, noe som vil medføre at kravene skal følges fra 1. januar 2021.

 

Les mer på siden til Kommunal- og moderniseringsdepartementetet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-gjennomforing-av-eus-nye-regler-om-universell-utforming-av-ikt-i-norsk-rett/id2661591/

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv