Høring – Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie

09. juli 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie sendes på høring. HOD gir per i dag kun offentlig spesialistgodkjenning til leger og tannleger.

Helse- og omsorgsdepartementets formål med spesialistgodkjenningen er å styrke kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og sentralt står kommunenes behov for en styrket klinisk breddekompetanse. Helse- og omsorgsdepartementet mener innføringen av spesialistgodkjenningen gir et tydelig signal om at sykepleiere med denne kompetansen er en viktig ressurs i de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene.

Ved denne godkjennelsen vil det legges til rette for at sykepleiere med denne utdanningen kan få en utvidet og definert rolle i tjenesten i tråd med utdanningen. Det legges opp til at ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester ser muligheter for nye oppgaver og ny sykepleierfunksjon ved ansettelse av nevnte sykepleiere. Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie med tilhørende offentlig spesialistgodkjenning er ett av Helse- og omsorgsdepartementets tiltak for å møte utfordringene de kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor i årene som kommer.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---innforing-av-spesialistgodkjenning-for-sykepleiere-med-graden-master-i-avansert-allmensykepleie/id2662722/

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen

  1. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

 

 

 

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv