Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal – API "Kritisk informasjon"

31. januar 2019

Høringsfrist 24.02.2019

Fristen er utløpt

E-helsedirektoratet har sendt på høring kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal – API "Kritisk informasjon". Kravspesifikasjonene er en beskrivelse av hvordan leverandører av fagsystemene/EPJ bør ta de utviklede API-ene i bruk, og hvordan dataene bør presenteres for legene og andre brukere.

Kjernejournal har etablert et programgrensesnitt (API) for at kliniske fagsystemer (f.eks. EPJ-systemer) skal kunne lese og skrive opplysninger om kritisk informasjon direkte uten at bruker må åpne kjernejournalportal. Dette skal åpne for bedre bruk av kritisk informasjon på nasjonalt nivå og muliggjøre utvikling av beslutningsstøtte basert på kritisk informasjon uavhengig av hvor opplysningene opprinnelig ble registrert. I tillegg skal dette gjøre dobbeltregistreringer av kritisk informasjon unødvendig da en registrering i lokal EPJ automatisk vil bli delt med resten av helsetjenesten via opplasting til kjernejournal.

Direktoratet skriver at de særlig ønsker synspunkter på om kravspesifikasjonene er tilstrekkelig for å oppnå de ønskede effekter og om kravspesifikasjonen vil påvirke arbeidsprosesser i uønsket retning. Videre skriver de at det er ønskelig med vurdering av om kravene er tilstrekkelig formulert til at de er entydige og forståelige.

Legeforeningen ber om at foreningsleddene vurderer/avveier om de foreslåtte kravspesifikasjonene er tilstrekkelig for legene.

Les mer i vedlagte dokumenter fra e-helsedirektoratet.

Til informasjon ble høringen opprinnelig sendt ut fra direktoratet før jul, men som følge en feil i deres systemer mottok ikke Legeforeningen høringen før i slutten av januar. Legeforeningen har derfor fått utsatt frist til å besvare høringen da direktoratet gjerne ønsker våre innspill. Vi beklager at det derfor blir litt kort frist for foreningsleddene til å komme med høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Arnesen | Medisinsk fagavdeling