Landsstyresak - Valg av nytt sentralstyre - Forslag til kandidater

15. januar 2019

Høringsfrist 01.05.2019

Fristen er utløpt

Det skal velges nytt sentralstyre på Landsstyremøtet i juni 2019. I den forbindelse har Legeforeningens valgkomité for perioden 2017-2019 startet arbeidet med forberedelsene til valgene som skal finne sted i Kristiansand 4.-6. juni. Forslag på kandidater sendes på e-post til leder av valgkomiteen. Medlemmene i valgkomiteen kan også kontaktes per telefon.

Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem forslag på kandidater til følgende verv:

  • president
  • visepresident
  • 7 øvrige medlemmer til sentralstyret
  • 3 varamedlemmer til sentralstyret

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger.

I tillegg kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater.

De som sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, og om kandidatene er forespurt.

Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt over kandidatenes faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen. Vi ber om at forslagsstillerne også informerer valgkomiteen om dette i den utstrekning de selv har kjennskap til disse opplysningene.

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

Ivar Halvorsen
Mobil: 992 98 562     
E-post: ivar.halvorsen@lyse.net                                   

Arne Laudal Refsum
Mobil: 930 70 177
E-post: arne.refsum@gmail.com

Tilde Broch Østborg
Mobil: 416 30 450
E-post: tilde.ostborg@gmail.com 

Oversikt over dagens medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret:

President Marit Hermansen
Visepresident Christer Mjåset
Jon Helle
Anja Fog Heen
Ole Johan Bakke
Anne-Karin Rime
Tom Ole Øren
Kirsten Rokstad
Eivind Valestrand

Varamedlemmer (rangerte)

Kjetil Karlsen
Kristin Kornelia Utne
Agnethe Lund

Alle ”posisjoner” er på valg.

Valgkomiteen står foran en stor og viktig oppgave ved å fremme forslag til foreningens viktigste tillitsverv. Bruk derfor anledningen til å komme med forslag på kandidater.

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité vil de innkomne forslag til kandidater bli sendt ut til alle påmeldte til landsstyremøtet ca. to uker før møtet, mens valgkomiteens innstilling vil bli lagt frem i møtet.

Vi ber om at forslag på kandidater er valgkomiteen i hende innen  1. mai 2019.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli | Generalsekretærens stab