Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret

09. januar 2019

Høringsfrist 01.03.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det skal på årets Landsstyremøte velges to nye representanter til SOP-styret. Sentralstyret ber om at foreningene foreslår kandidater.

I henhold til SOPs vedtekter §3-1, skal SOP-styrets leder og øvrige styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for fire år om gangen. Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer hvert annet år. Samtidig velges varamedlemmer, hhv et varamedlem når lederen står på valg og to når lederen ikke står på valg. Det er nestleder Truls Disen og medlem Arne Refsum som står på valg ved Landsstyremøtet 2019. Sentralstyret er valgkomite for landsstyret. Dette innebærer at den landsstyrevalgte valgkomiteen ikke har forberedelse av dette valget i sitt mandat.

Sentralstyret vedtok i møte 13.11.2018 å iverksette prosess for innhenting av forslag for valg av representanter til SOP styret.

Vi ber om at kandidater som foreslås er forespurt. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er fastsatt i vedtektene hvordan sammensetningen av styret skal være med tanke på yrkesforeningstilhørighet, men det har vært en tradisjon for at AF og PSL har vært sterkt representert, i og med at den største målgruppen for SOP er privatpraktiserende leger.

Nåværende medlemmer av styret som er på valg, forespørres om de ønsker å være kandidat til vervene.

SOPs styre har per i dag slik sammensetning:

Medlem Varamedlem Forening
Hans Kristian Bakke, leder (2018 – 2021) AF
Anne Mathilde Hanstad (2018 – 2021) Åge Henning Andersen AF
Truls Disen, nestleder (2016 – 2019) Ove Andreas Mortensen PSL
Arne Laudal Refsum (2016 – 2019) Einar Hysing OF

I tillegg fra Arbeids- og sosialdepartementet:
Anita Mølmesdal Sivertsen (2018 – 2021) Hilde Olsen ASD

Sentralstyret vil foreta en innstilling i saken på sitt møte 3.4.2019, før oversendelse til Landsstyret som foretar det endelige valget.

Saksbehandler

Tone Houge Holter Økonomi- og administrasjonsavdelingen