Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode-/halskreft

24. april 2019

Høringsfrist 19.05.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft. Dette er et nytt handlingsprogram som ikke tidligere er publisert.

 

Med hode/hals-kreft forstås kreft i leppe, munnhule, nese- og bihuler, svelg, strupe og spyttkjertler. Lymfeknutemetastaser på halsen med ukjent utgangspunkt hører også inn under begrepet hode-/halskreft.


Svulstenes nære relasjon til kritiske strukturer gjør behandlingen utfordrende og krever et tett tverrfaglig samarbeid mellom ØNH-, kjeve- og plastikk-kirurger, onkologer, radiologer, patologer, sykepleiere, ernæringsfysiologer og logopeder.


Dette er et fagfelt det har skjedd mye de seneste år. Det er utviklet mer avanserte kirurgiske teknikker, mer presis avlevering av stråledose og mer målrettet og skreddersydd medikamentell behandling. Samtidig har overvåkningen av behandlingseffekt på primærtumor og lymfeknuter blitt intensivert.


Utkastet består av en generell del i tillegg til egne kapitler om de forskjellige svulstlokalisasjonene:

  • Nese- og bihuler
  • Nasofarynks
  • Orofarynks
  • Hypofarynks
  • Munnhule og lepper
  • Spyttkjertler
  • Larynks
  • Metastaser med ukjent utgangspunkt
  • Avansert hudkreft i hode- og halsområdet


Kreft i skjoldbruskkjertel, maligne lymfomer og sarkomer i hode/hals-regionen omtales i egne handlingsprogrammer.


Foreningsleddene bes om å vurdere om informasjonen i utkastet er dekkende, om relevante hensyn og samarbeidsflater er inkludert, og om anbefalingene er i tråd med fagmiljøenes oppfatning.


Les mer i vedlagte dokumenter fra Helsedirektoratet.

 

Saksbehandler

Madeleine Kristiansen | Medisinsk fagavdeling