NOU 2018: 16 Det viktigste først (Blankholm-utvalget)

27. februar 2019

Høringsfrist 15.04.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2018:16 Det viktigste først. NOUen er resultatet av at regjeringen i 2017 opprettet et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Det såkalte Blankholm-utvalget leverte sitt arbeid til departementet 13. desember 2018.

Legeforeningen har gitt innspill til Blankholm-utvalgets arbeid underveis. Våre hovedinnspill var:

Prioriteringskriteriene må være like
Ønske om overordnede felles prioriteringskriterier for hele helsetjenesten – men de må tilpasses.

Folkehelsearbeidet må også vektlegges
kommunenes ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid må vektlegges i prioriteringsarbeidet.

Fastlegen – helsetjenestens inngangsport har stor betydning for prioriteringer
sviktende rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen kan få negative konsekvenser for prioritering og ressursfordeling i hele helsetjenesten.

Fragmentering og søyleorganisering i kommunehelsetjenesten hindrer gode pasientforløp
Gode prioriteringer handler også om god fordelingen av tjenestene og evne til å se helheten i en pasients behov. Tette skott mellom tjenestene hindrer dette.

Kommunenes helse- og omsorgstjenester må ledes bedre
En tydelig medisinsk linjeledelse vil bidra til en mer samordnet helsetjeneste, og at ressursene prioriteres riktigere for å gi mer kostnadseffektive og likeverdige tjenester.

Se vedlegg for nærmere utdyping.

Da utvalget la frem sine anbefalinger i desember 2018, ga Legeforeningen tilslutning til mange av utvalgets anbefalinger. Legeforeningen støttet at utvalget har videreført prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet som har vært gjeldende for spesialisthelsetjenesten. For Legeforeningen er det viktig at helsetjenesten sees under ett, og at vi har felles prinsipper for prioriteringer på sykehus og i kommuner. Legeforeningen er også positiv til at utvalget har gjort økt fysisk, psykisk og sosial mestring til en del av prioriteringskriteriene. Å sikre pasientene mestring, inkludering og verdighet, er i tråd med god klinisk praksis. Legeforeningen mener Blankholmutvalgets utredning er et godt utgangspunkt for videre arbeid i fagmiljøene. Skal prioriteringskriteriene bli anvendelige i den kliniske hverdagen, må det gjøres et videre arbeid med fagmiljøene i front.

Legeforeningen ønsker foreningsleddenes tilbakemeldinger på utvalgets forslag. Både forslag til kriterier, men også hvordan de kan gjøres anvendelige i den kliniske hverdagen.

Les mer om NOUen på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling