NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland

03. juni 2019

Høringsfrist 20.08.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring om NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland. Høringen er sendt ut av Kunnskapsdepartementet, i samråd med Barne- og familiedepartementet.

Åpenhetsutvalget ble oppnevnt i 2017 for å utrede problemstillinger knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming, reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skoler og barnehager.

Departementene skriver at utredningen redegjør for:

  • hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole.
  • virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene.
  • dagens praksis og utfordringer i sektoren.

 

Utredningen inneholder i tillegg forslag til veileder om bilder, film og lydopptak, samt samtykkeskriv for bruk i skolen og barnehagen.

 

Vurderingene som utvalget gjør må nødvendigvis balansere viktige hensyn som dels trekker i ulike retninger, der det særlig er ytringsfriheten på den ene siden som må veies opp mot retten til privatliv på den andre siden. Legeforeningen ba foreningsleddene om innspill til utvalgets mandat og arbeid ved årsskiftet, og sendte et omfattende innlegg til Åpenhetsutvalget i januar 2019. Sekretariatet vurderer at mange av Legeforeningens innspill på viktige områder er reflektert i utvalgets drøftinger i NOUen. Legeforeningens innspill følger vedlagt.

 

NOUen inneholder omfattende vurderinger. Utvalget foreslår ingen lovendringer på området, men peker på vurderinger som aktørene vil måtte gjøre og har laget forslag til veiledere. Et stort ansvar for å gjøre nødvendige vurderinger for å ivareta så vel pasienter/brukere som ansatte blir lagt på virksomhetene. Foreningsleddene bes særlig om å vurdere om utvalgets forslag er anvendelige i den kliniske hverdagen, og om de er konkrete nok.

 

Les mer om høringen på nettsidene til Kunnskapsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-2019-10-apenhet-i-grenseland/id2646308/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2024.05.2019&utm_content=H%C3%B8yringar&expand=horingsbrev

 

 

Saksbehandler

Cecilie T. Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv