NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

03. juli 2019

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Overordnede innspill
Legeforeningen er i utgangspunktet positive til at det gjøres et arbeid med å samordne regelverk for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten, og mener det er viktig at regelverket forenkles med tanke på bruk i en klinisk hverdag. Lovforslaget som legges frem i NOU 2019:14 er imidlertid så omfattende og vanskelig skrevet at Legeforeningen mener det vil føre til usikkerhet blant helsepersonell og dårligere rettssikkerhet for pasientene. Dersom dette lovarbeidet skal videreføres må foreliggende forslag bearbeides betydelig og sendes på ny høring før det fremmes som en lovproposisjon. Det må i en slik videre prosess sikres at fagpersoner med bred og relevant klinisk erfaring bidrar for å gjøre lovteksten forståelig i klinikken, og at det juridiske håndverket følger alminnelig norsk lovgivingstradisjon innen helselovgivningen.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv