NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

05. juni 2019

Høringsfrist 18.10.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring ny forvaltningslov. Den nye loven skal erstatte den gjeldende loven fra 1967.

Forvaltningslovutvalget har foretatt en samlet gjennomgang av gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget var bedt om å utarbeide en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettssikkerheten og tilliten til forvaltningen, som samtidig legger til rette for en god og effektiv saksbehandling.

Et sammendrag, og oversikt over utvalgets forslag, kan leses på side 46-54 i NOUen.

Til informasjon: Denne høringen er ikke sendt ut på varsel til noen foreningsledd. Årsaken er høringens tematikk og svært juridisktekniske innhold, kombinert med rapportens omfang og lengde. Alle foreningsledd er velkomne til å sende inn innspill, men dette vurderes ikke som en forutsetning for en tilfredsstillende behandling av høringen. Legeforeningens jurister følger arbeidet med høringen tett.

Les mer om høringen på siden til Justis- og beredskapsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2019-5-ny-forvaltningslov/id2652945/

 

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen | Avdeling for jus og arbeidsliv