Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp»

17. april 2020

Høringsfrist 26.05.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Helsedirektoratet har sendt på høring helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: "Det finnes hjelp".

Helsedirektoratet viser til Prop. 85 S (2017-2018), der det ble bevilget midler for å sette i gang et arbeid med å opprette en hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Oppdraget er en oppfølging av Redd Barnas rapport «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn» (2017). Rapporten peker på behovet for å belyse ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for personer som har seksuelle følelser for barn.

 

Helsedirektoratet ønsker innspill på utkast til Nasjonale faglige råd: Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Helsedirektoratet ber særlig høringsinstansene til å komme med synspunkter på:

  • Er det behov for flere råd (enten om andre temaer, eller mer spesifikke om de temaene som er berørt)?
  • Har rådene ønsket detaljeringsgrad?
  • Er begrepsbruken dekkende og gjennomgående konsistent?
  • Innspill til de spesifiserte kompetansekravene?
  • Kapittel 2: Lavterskeltjenesten - En problemstilling er at helsepersonell i lavterskeltjenesten, som kun skal gi råd/veiledning på generelt nivå, kan komme i grenseovergangen til å yte helsehjelp. Ønsker innspill på hvordan tydeliggjøre skillet mellom generell rådgivning og helsehjelp.
  • Kapittel 3: Utredning – innspill til valg av utredningsområder.
  • Kapittel 6: Oppfølging etter avsluttet behandling – innspill på organisering av oppfølging.

 

Denne høringen skal behandles i fagstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen | Medisinsk fagavdeling