Høring - Autorisasjon og lisens til helsepersonell

04. mars 2020

Høringsfrist 31.03.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring autorisasjon og lisens til helsepersonell.

HOD foreslår i kapittel 3 at det forskriftsfestes et krav om at dersom en person er utdannet i et land hvor det kreves praktisk tjeneste eller andre krav i tillegg til eksamen/diplom for å få full tilgang til yrket, må disse kravene være oppfylt før autorisasjon eller lisens kan gis. Dette betyr at søkeren må være fullt kvalifisert til å utøve det aktuelle yrket i utdanningslandet. Dette betyr ikke bare at søkeren må ha bestått eksamen i den aktuelle yrkesutdanningen. I noen land må søkeren også oppfylle bestemte krav som for eksempel en periode med veiledet yrkesfaglig praksis eller statseksamen. Forslaget er en presisering av det departementet mener er riktig fortolkning av gjeldende regler. 

 

Departementet foreslår i kapittel 4 å endre EØS-forskriften § 12 slik at vilkårene for å bli vurdert etter den generelle godkjenningsordningen fremgår uttrykkelig av forskriftsteksten. Bestemmelsen gir søkere med en harmonisert utdanning rett til å bli vurdert etter den generelle ordningen som gjelder for ikke harmoniserte utdanninger, dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene for automatisk godkjenning. Bestemmelsen gjennomfører yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 10.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 31. mars 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv