Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

23. april 2020

Høringsfrist 27.05.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.

I juni 2018 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å utrede autismefeltet og "beslektede diagnoser som Tourettes syndrom". Utvalget overleverte NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom i februar 2020. Utvalget har drøftet tjenestetilbudet innenfor autismefeltet, kartlagt og beskrevet behovene personer med autisme har og utfordringene på feltet. Basert på dette har utvalget drøftet og foreslått tiltak for å bedre det samlede tilbudet til personer med autismeforstyrrelse.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling