Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

17. september 2020

Høringsfrist 11.11.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I høringsnotatet foreslås det å lovfeste noen grunnleggende prinsipper for anvendelsen av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg for kommunale helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Departementet opplyser at hensikten med forslaget er at flere innbyggere skal få fritt brukervalg. Grunnprinsippene i forslaget om å lovfeste en godkjenningsmodell for fritt brukervalg er at brukeren får velge mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. Kommunen annonserer en utlysning med oversikt over søknadsprosess, krav, kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for leverandørene. Leverandører som oppfyller kravene har rett til å levere tjenester på vegne av kommunen. Departementet mener kommunen da vil ha stor frihet til å utforme kravene innenfor lovens øvrige rammer.

 

Departementet skriver videre at formålet med forslaget er å oppnå økt legitimitet for bruk av godkjenningsmodellen på lik linje med ordinære offentlige anskaffelser, økt oppmerksomhet rundt alternative måter å organisere kommunale helse- og omsorgstjenester på, samtidig som forslaget sender et tydelig signal fra lovgiver om at valgfrihet for pasienter, brukere og pårørende er et prioritert område. Departementet mener at ved i større grad å ta i bruk private leverandører av offentlig finansierte helse- og omsorgstjenester motvirkes også en todelt helsetjeneste, og at det sikrer befolkningen i større grad lik tilgang til de ulike aktørene i markedet.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 11. november 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv