Høring av forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet og rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

17. april 2020

Høringsfrist 25.05.2020

Fristen er utløpt

Barne- og familiedepartementet (BFD) har sendt på høring forsalg til endringer i barnevernloven. Endringene går hovedsakelig på kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.

BFD har vurdert om det bør innføres regler som åpner for informasjon fra barnevernet til fornærmede eller etterlatte når en person under 15 år har begått alvorlig lovbrudd og er plassert i barnevernsinstitusjon. Tilsvarende ordning med varsel til fornærmede eller etterlatte finnes i strafferettspleien. Departementet har i dette høringsnotatet vurdert ulike hensyn for og mot innføring av varslingsregler i barnevernloven,
men har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om slike varslingsregler bør innføres.

 

Sekretariatet i Legeforeningen vet at situasjonen i forbindelse med COVID-19 er svært krevende. Vi prioriterer derfor høringer hardere, men vil gjerne opplyse om denne høringen og eksplisitt rette søkelyset på punktet om regulering av bruk av sakkyndige.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Barne- og likestillingsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv