Høring av forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften

17. desember 2020

Høringsuttalelse

Vi viser til høringsnotat av 9. desember med  forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften. Legeforeningens høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av innspill i vår interne høringsprosess, og den er behandlet av vårt sentralstyre. 

 

Legeforeningen støtter de foreslåtte endringene. Medisinsk fødselsregister er et register med stor betydning som er mye brukt. Det fremstår viktig og riktig at tilstrekkelige opplysninger for å oppnå formålet med registeret inkluderes, slik at kunnskapsgrunnlaget for behandling av mor og barn kan forbedres og helsetilbudet styrkes.

 

Vi vil fremheve at dette er et register med opplysninger som må anses spesielt sensitive. Ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet må derfor ha høyeste prioritet. Dette gjelder  både ved innregistrering, lagring (informasjonssikkerhet, tilgangsstyring, lagringstid) og utlevering av informasjon fra registeret. Det vil være naturlig at systemene for dette gjennomgås i forbindelse med en utvidelse av hjemmelsgrunnlaget.

 

Vi støtter at adgangen til å reservere seg mot registrering av opplysninger knyttet til assistert befruktning videreføres, og vil i den sammenheng fremheve at dette forutsetter tilfredsstillende informasjon slik at adgangen blir reell.

 

 

 

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv