Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

07. juli 2020

Høringsfrist 22.09.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høringen Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator). Høringsnotatet er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i følgende lover:

 

 • helse- og omsorgstjenesteloven
 • spesialisthelsetjenesteloven
 • pasient- og brukerrettighetsloven
 • barnevernloven
 • barnehageloven
 • opplæringsloven
 • friskoleloven
 • sosialtjenesteloven
 • NAV-loven, krisesenterloven
 • Familievernkontorloven
 • introduksjonsloven

 

 

Departementene opplyser at høringsnotatet Videre inneholder det forslag til en felles forskrift om individuell plan.

 

Det skrives videre at formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Departementene foreslår å harmonisere og styrke velferdstjenestenes plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester, både i enkeltsaker og ut over oppfølgingen av det enkelte barn og ungdom.

 

Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge med sammensatte vansker og lidelser, og som mottar tjenester fra begge tjenestenivåene. Videre foreslår departementene at kommunen skal ha en tydelig plikt til å avklare hvilken velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet for barn og unge som trenger helhetlige og samordnede tjenester.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.

 

Les mer på siden til Regjeringen her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 22. september 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv