Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

07. juli 2020

Høringsuttalelse - forslag til regelverksendringer - bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Legeforeningen viser til høringsnotat med forslag til regelverksendringer for å bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. Legeforeningens høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av innspill i vår interne høringsprosess, og den er behandlet av vårt sentralstyre.

Departementene har gjort et grundig og godt arbeid på et viktig felt. Vi støtter den økende bekymringen for at barn og unge med behov for sammensette tjenester ikke får et tilstrekkelig helhetlig tjenetestetilbud. Utfordringene som beskrives samsvarer godt med våre erfaringer, og vi støtter intensjonen bak forslagene og den overordnede målsetningen.

Forslagene er omfattende og komplekse, og berører mange ulike instanser/aktører. De må også sees i sammenheng med andre pågående, tilgrensende og overlappende prosesser, slik at det er utfordrende å se hvordan forslagene samlet sett vil slå ut i praksis.

Vi oppfatter at mange av forslagene innebærer en tydeliggjøring/presisering av gjeldende rett. Vi mener det er nødvendig, særlig med en tydelig ansvarsplassering, da noe av hovedutfordringen i dag er gjennomføringen og at regelverket og avtalene ikke følges opp i praksis.

Vi vil fremheve at det vil her vil være avgjørende at de som har eller får oppgaver knyttet til koordinering, samordning og samarbeid har tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og ressurser til å utføre oppgavene – at det ikke bare er oppgaver som legges på toppen av andre allerede fulle stillinger. Det er tid – og ressurskrevende oppgaver. Kontinuitet vil være viktig for å lykkes i slike roller, og dette forutsetter betingelser og rammer som gjør at vedkommende kan stå i rollen over tid.

Vi er bekymret over at behovet for nødvendige økonomiske og administrative ressurser er undervurdert dersom dette arbeidet skal få nødvendig effekt. Vi vil fremheve at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt med et betydelig løft for nettopp denne gruppen. Økt ressursbruk på dette området vil kunne bidra til reduserte kostnader og ressursbruk over tid, bl.a. i voksenoppfølgning, rus og psykiatri.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Lars Duvaland   
direktør

 Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv