Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

17. september 2020

Høringsfrist 11.11.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt på høring forslag til endringer i helsepersonelloven, pasientjournalloven mv.. Departementets formål med endringsforslaget er å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten samt legge til rette for etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Departementet foreslår lovendringer som departementet mener skal gjøre det klarere hva som er lovlig deling av opplysninger, og som skal legge bedre til rette for samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten.

 

Det er særlig to forhold departementet vil peke på i dette høringsnotatet:

  1. Det første gjelder hensiktsmessige ordninger for å gjennomføre helsehjelp i virksomheten.
  2. Det andre forholdet gjelder adgangen til å bruke informasjon eller opplysninger om en pasient til å yte helsehjelp til en annen pasient.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 11. november 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv