Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

07. mai 2020

Høringsfrist 13.07.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen mottok fra Barne- og familiedepartementet (BFD ) høring om bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker. Forslagene gjelder bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker som behandles av domstolene.

BFD har som mål er å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes avgjørelser. Forslagene inngår i regjeringens barnereform der et av to hovedformål er å gi alle barn like muligheter.  

 

Departementet foreslår at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis. Kommisjonen skal ha en veiledende funksjon overfor retten, slik at det fremdeles vil være opp til retten å vurdere rapportens bevisverdi. Kommisjonens uttalelser vil dermed ikke være bindende.  Formålet er å bedre den etterfølgende kontrollen med og kvalitetsvurderingen av rapportene i enkeltsaker. Dette er i tråd med Særdomstolsutvalgets forslag i NOU 2017: 8. BFD foreslår at det i forskrift kan gis utfyllende regler om Barnesakkyndig kommisjons (BSK) oppgaver, organisering og saksbehandling.  

 

Departementet foreslår videre at barneloven skal inneholde en henvisning til tvistelovens regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig. Formålet er å gi en pedagogisk påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken tilføres nødvendig bredde- og spisskompetanse. I tillegg foreslår BFD at krav til utforming av sakkyndiges mandater og rapporter hjemles i forskrift.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Barne- og familiedepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 13. juli 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv