Høring - Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling

22. juni 2020

Høringsfrist 07.08.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Fra Helsedirektoratet har Legeforeningen mottatt digital hjemmeoppfølging og nettbaset behandling. Helsedirektoratet skal i september levere en oppdatert status på rapporten fra 2019 vedrørende medisinsk avstandsoppfølging – en felles plan for utrednings- og implementeringsoppdrag for nasjonal tilrettelegging. Helsedirektoratet ber nå om en tilbakemelding fra fagorganisasjonene vedrørende de anbefalte tiltak i rapporten av 13.12.2019.

Hjemmeoppfølging og nettbasert behandling skal omfatte alle pasientgrupper, men følgende grupper er særlig utpekt som målgrupper av myndighetene:

  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske sykdommer

 

Helsedirektoratet ber om innspill fra tjenesten i forbindelse med Covid-19 epidemien, som tilsier at anbefalingene i rapporten bør justeres og har det oppstått nye utfordringer som bør løftes til et nasjonalt nivå for avklaring. 

 

Helsedirektoratet ber særlig om en tilbakemelding på følgende fire punkter:

  • om tiltakene fortsatt er relevante 
  • om det har det skjedd endringer under Covid-19 epidemien som tilsier justering av tiltakene
  • om det er fremkommet nye behov som bør tas inn i det videre arbeidet
  • støttes den anbefalte prioriteringen av tiltaksområder

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentet til Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 7. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anne Ringnes Medisinsk fagavdeling