Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

20. januar 2020

Høringsfrist 24.02.2020

Fristen er utløpt

Barne- og familiedepartementet har sendt Etikkinformasjonsutvalgets rapport med utvalgets lovforslag på høring. Utvalget avga 1. juni 2019 en foreløpig statusrapport hvor de konkluderte med at de fant det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt. 

Utvalget skrev blant annet at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder, som på sikt kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Den endelig rapporten "Åpenhet om leverandørkjeder – Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger" er nå sendt på høring.  

Utvalget foreslår en lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Utvalget foreslår blant annet følgende:

  • Alle virksomheter pålegges en kunnskap- og informasjonsplikt slik at forbrukere, organisasjoner og andre kan spørre en virksomhet om menneskerettighets- og arbeidsforhold i leverandørkjeden.
  • Større virksomheter pålegges å offentliggjøre aktsomhetsvurderinger. En aktsomhetsvurdering innebærer at virksomheten kartlegger egen leverandørkjede for mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid og redegjør for hvordan dette håndteres.
  • Virksomheter som omsetter forbrukervarer pålegges å offentliggjøre informasjon om varens produksjonssted, dvs. fabrikken eller anlegget der størstedelen av sluttproduktet er satt sammen (dissens).
  • Forbrukertilsynet vurderes som håndhevingsmyndighet, og at tilsynet skal kunne fastsette dagbøter til virksomheter som bryter med informasjonspliktene.

Utvalget fremholder at formålet med lovforslaget er dobbelt: For det første skal det gi forbrukere, fagforeninger, organisasjoner og andre rett til informasjon om virksomheters påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette mener Utvalget skal gi mulighet til å treffe informerte valg og til å stille spørsmål om ansvarlighet i næringslivet. For det andre er formålet med kravene til kunnskap og informasjon å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i virksomheter og leverandørkjeder. Dette vil kunne bidra til å bedre arbeidsforholdene for mennesker som er tilknyttet globale leverandørkjeder.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Barne- og familiedepartementets sider her

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 24. februar 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv