Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) – OBS! Kort frist

06. oktober 2020

Høringsfrist 11.10.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19). Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i dette høringsnotatet å forlenge midlertidige lovhjemler i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Bakgrunnen er behov for hjemler til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19.

HOD skriver at det for det første er det behov for hjemmel til å kunne videreføre bestemmelser i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset.

Videre opplyser HOD at det vil kunne oppstå behov for hjemler for å gjøre enkelte tilpasninger og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 og korresponderende pliktbestemmelser. De midlertidige hjemlene oppheves 1. januar 2021. I høringsnotatet foreslås det at hjemlene forlenges frem til 1. juni 2021.

 

Legeforeningen uttalte seg da samme sak kom på høring med fire dagers frist til HOD i april (se vedlagt bakgrunnsdokument for Legeforeningens høringsuttalelse), men innspillet ble da utarbeidet basert på etablert politikk og ikke sendt på intern høring grunnet den svært korte fristen.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen søndag 11. oktober 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv