Høring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten

25. januar 2020

Høringsfrist 09.03.2020

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten på høring. Forslaget vil innebære endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

I august 2017 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utrede og skissere alternative modeller for hvordan pasienters pasientforløp i spesialisthelsetjenesten kan reguleres og registreres. Formålet med oppdraget var å få frem et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer. I rapporten ble det presentert tre ulike modeller for regulering av pasientforløp. Høringen av rapporten ga ingen klar indikasjon på hvilken modell som foretrekkes av høringsinstansene, men det var enighet om at alle modellene var en forbedring fra dagens regulering. Høringsnotatet som HOD har sendt ut er en oppfølging av denne rapporten.

Høringsnotatet inneholder to forslag til lovendringer:

  • Opphevelse av skillet mellom individuell juridisk frist til utredning eller behandling. Dette gjøres gjennom en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 andre ledd. (Innføring av modell A)
  • Det foreslås endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd. Forslaget innebærer at det vil fremgå av lovs form at retten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten er avhengig av forventet nytte av helsehjelpen, og at den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen.

I høringsnotatet foreslås det at den individuelle fristen oppfylles ved "første oppmøte". HOD foreslår i høringsnotatet at "første oppmøte" skal forstås slik at utredning eller behandling påbegynnes. Det skal ikke være anledning til å sette opp en time kun med en intensjon om å oppfylle fristen, for deretter å la pasienten vente uforsvarlig lenge på det videre pasientforløp. For at fristen skal være oppfylt, må en reell utredning eller behandling være påbegynt.

HOD vil understreke at forslaget ikke vil endre på hvilke pasienter som skal tildeles rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Forslaget til endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b er av lovteknisk karakter, og handler om å forankre det som fremgår av dagens prioriteringsforskrift § 2 første ledd i lovs form.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 9. mars 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv