Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – OBS! Svært kort frist.

01. juli 2020

Høringsfrist 27.07.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) høringen om forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Departementet foreslår rekvireringsrett for sesonginfluensavaksine for farmasøyter i apotek.

HOD opplyser at bakgrunnen for den raske gjennomføringen av forskriftendringene er at den skal tre i kraft før influensasesongen 2020/2021. Departementet følger dermed opp bare deler av Helsedirektoratets utredning og forslag. Departementet skriver videre at de vil vurdere direktoratets utredning ytterligere og eventuelt følge den opp gjennom en egen prosess.

Departementet mener at influensavaksinering i apotek er et godt supplement til
influensavaksinasjonsprogrammet, og vurderer at det derfor bør legges til rette for at
apotekene kan drive slik vaksinering. HOD mener at for å gjøre influensavaksinering i apotek enklere og mer tilgjengelig bør farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa.

 

Høringsnotatet inneholder vurdering av alternative løsninger som svar på problemstillingen med øke tilgjengelighet av ordinering for vaksinering mot sesongvaksine:

  1. Utvidelse av rekvireringsrett for farmasøyter
  2. Utvidelse av rekvireringsrett for sykepleiere
  3. Ordinering etter prosedyre

Helsedirektoratet vurderer at ordinering etter nasjonal prosedyre for vaksine er foretrukket
alternativ. Dette forslaget innebærer et felles system for ordinering av sesonginfluensavaksine uavhengighet av virksomhet i helsetjenesten eller apotekbransjen.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet høringens svært korte frist.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. juli 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv