Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

21. oktober 2020

Høringsfrist 16.11.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Legeforeningen mottatt høring om forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Departementet foreslår i høringsnotatet at jordmor kan rekvirere laboratorieundersøkelser ved sykehuslaboratorier. Videre foreslår departementet at det kan tas gebyr når pasienter ikke «møter» til avtalt video- eller telefonkonsultasjon. Det foreslås i tillegg enkelte presiseringer av gjeldende rett.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2021, jf. Prop. 1 S (2020-2021) Helse- og omsorgsdepartementet, er det foreslått endringer i ISF-ordningen som har implikasjoner for i hvilke tilfeller det er relevant å avkreve pasienten for egenandel. Det foreslås at kliniske farmasøyter som gjør selvstendige polikliniske konsultasjoner inkluderes i Innsatsstyrt finansiering (ISF) fra 2021. Dette krever endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 16. november 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv