Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

11. desember 2020

Høringsfrist 14.12.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt Høring – forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program–plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.

Vaksinasjon mot covid-19 skal gjennomføres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet hvor kommunene er ansvarlige for å tilby og utføre vaksinasjonen. Kommunene står fritt til å vurdere hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres, men det vil legges enkelte nasjonale føringer og gis veiledning, blant annet som følge av egenskaper ved vaksinene. For å legge best mulig til rette for kommunene, foreslås det å innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Dette skal skje i overensstemmelse med den enkelte kommunes plan, og med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres. Kommunene må involvere fastlegene i å utforme plan for vaksinasjon når de ønsker fastlegenes bidrag.

 

Aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere. Fastlegenes honorar skal dekkes av kommunen. Det vil før kunngjøring bli fastsatt nasjonale takster i forskriften for oppgaver som følger av forskriftsendringene. Plikten vil være midlertidig og knyttet kun til vaksinering mot covid-19.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 14. desember kl. 09.00. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Ida Ø. Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv