Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

19. august 2020

Høringsfrist 20.10.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet (KD) mottatt høring om forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning. Kunnskapsdepartementets formål med forskriften er å sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon.

KD mener forskriften vil gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Videre mener KD at den skal kunne fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

 

KD ber høringsinstansene om å særlig besvare følgende spørsmål:

  1. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?   
  2. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene?  
  3. Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal tilpasning?
  4. I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?  
  5. Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje?
  6. Er praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?  
  7. I hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammene av utdanningen? 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. oktober 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling