Høring i organisasjonen – Lovendring – § 4-1 Sekretariatet

05. februar 2020

Høringsfrist 13.03.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret ønsker å høre organisasjonens synspunkter vedrørende lovenes bestemmelse om at generalsekretær i foreningen må være lege. Det er ønskelig å belyse sammenhengen mellom formelle kvalifikasjonskrav til stillingen og gjeldende ansvar og oppgaver.

Dette høringsnotatet redegjør for aktuelt faktagrunnlag, og omfatter beskrivelse av generalsekretærens oppgaver og ansvar, redegjørelse for praksis i foreninger Legeforeningen kan sammenligne seg med, samt vurdering med oppsummering av antatte fordeler og ulemper med krav til at generalsekretær må være lege.

Foreningsleddenes synspunkter og tilbakemelding vil danne grunnlag for sentralstyrets videre behandling av spørsmålet, og for om det legges frem forslag om lovendring til landsstyremøtet i 2020.

Saksbehandler

Marte Baumann Økonomi- og administrasjonsavdelingen