Høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2

19. februar 2020

Høringsfrist 09.04.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har invitert til en åpen høring om Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge - del 2. (Legeforeningens høringsinnspill til del 1 kan leses her).

Målet med en nasjonal faglig retningslinje er å bidra til kunnskapsbasert praksis. Helsedirektoratet viser til at det innebærer at forskning, klinisk erfaring og brukererfaring vurderes samlet opp mot ønskede og uønskede konsekvenser av foreslåtte anbefalinger, inkludert prioriteringskriterier og ressursbruk. Retningslinjens anbefalinger er utformet på bakgrunn av disse hensynene og har målsetning om å

  • sikre god kvalitet på tjenestene
  • sikre riktige prioriteringer
  • løse samhandlingsutfordringer
  • sikre helhetlige pasientforløp
  • hindre uønsket variasjon i tjenestene

Målgrupper for denne retningslinjen er inndelt i primære og sekundære målgrupper. Helsetjenester i kommune og helseforetak, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og fastleger er nevnt som en sekundær målgruppe.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 9. april 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen