Høring – Nasjonal veileder for masseskadetriage

24. januar 2020

Høringsfrist 19.02.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt en revidert utgave av nasjonal veileder for masseskadetriage på høring. Første utgave av denne veilederen ble utgitt i 2013. 

Helsedirektoratet trekker spesielt frem følgende momenter i denne revisjonen av veilederen som spesielt viktige:

  • Å gjøre systemet for masseskadetriage enklere, gi klarere føringer for når masseskadetriage bør brukes og hvorfor det ikke bør brukes ved andre anledninger, å skille mellom primærtriage og sekundærtriage, og å samordne sivile og militære retningslinjer.
  • Barn og voksne i alle aldre triageres nå etter samme algoritme og det er samme flytskjema for helsepersonell og annet hjelpepersonell.
  • En del tekst og illustrasjoner beregnet på å forklare sammenhengen mellom masseskadetriage og ulike systemer for hverdagstriage er tatt ut.
  • Masseskadetriage forutsettes nå å være en del av systemet og planverket i tjenestene, slik at veilederen er mer fokusert på selve systemet for masseskadetriage.
  • I stedet for litteraturreferanser vises det til NAKOS-rapporten som oppsummerer kunnskapsgrunnlaget.

Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemelding på illustrasjonene og de praktiske beskrivelsene av masseskadetriage.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 19. februar 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen Medisinsk fagavdeling