Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hjernesvulster

07. juli 2020

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hjernesvulster

Den norske legeforening ved fagstyret takker for anledningen til å gi innspill til nasjonalt handlingsprogram for hjernesvulster og at det ble innvilget forlenget høringsfrist.

Legeforeningen synes det er positivt at det er etablert en slik handlingsplan og at det legges opp til årlige oppdateringer. Retningslinjen fremstår som ryddig og egnet til å forbedre og harmonisere diagnostikk, behandling og oppfølging av aktuelle pasientgruppe i Norge.


I allmennmedisin er hjernesvulster sjeldne, de ulike hjernesvulstene har ulike handlingsprogram og vil kreve ulike oppfølging. Fastlegene er sentrale i oppfølgingen og vil ha behov for detaljert, praktisk informasjon og veiledning i hvordan oppfølgingen skal håndteres for hver enkelt pasient. Det bør fremgå tydelig i veilederen at dette er spesialisthelsetjenestens ansvar.

Legeforeningen ønsker å støtte opp under fokuset på rehabilitering i handlingsplanen. Vi synes det er positivt at det understrekes at pasienter har behov for vurdering av rehabiliteringsbehovet tidlig i
forløpet, og at det presiseres at dette også skal inkluderes i vurderingen som tas ved kontroller, og ved residiverende og progredierende sykdom.


Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær
Kari Jussie Lønning
Fagdirektør

 

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling